Sunday, 31 July 2011

Experiment med johannesört


Nu blommar johannesörten (Hypericum sp.) för fullt och är på väg att blomma över, så jag tänkte att det var dags för ett färgexperiment. Plockade massor av blommor och knoppar (de ska ha högst halt av färgämne i sig) och satte igång att färga på jakt efter en vacker röd färg. Johannesörtsbrännvin är ju starkt rött, och man blir rödlila om fingrarna när man smular en knopp, så jag har länge haft ett hopp om att lyckas färga ett garn rött med johannesört. Förra gången blev det hudfärgat fisrosa, men då hade vi nog för lite växtmtrl så nu tog jag allt jag hittade (både äkta johannesört och fyrkantig johannesört) som fortfarande var i knopp (många plantor hade blommat över, så det var ingen fara för artens fortbestånd på platsen).


Jag vägde blommorna (totalt ca 300 g.. det ser alltid mycket mer ut!) och kokade ur dem i ca 1h. Sen fick badet, mest på grund av tidsbrist, stå i ca två dygn. Därefter silade jag bort blommorna - som
då såg ut såhär, som grävlingsbajs ungefär.


Färgbadet såg lovande rödlila ut.


Därefter delade jag en härva Klippans Tunagarn i två 50g härvor och fördelade färgbadet lika på två kastruller. Fyllde upp till ca 3l vatten i vardera kastrullen. I den ena löste jag 15g (30% ) alun o
ch lät sedan härvorna ligga i vid ca 90grader C under en timme. Därefter fick färgbaden stå i ca 2 dygn igen, eftersom jag inte hade tid att ta rätt på dem. Så här blev resultatet. Inte ett dugg rött, men lila och grönt!
Det lila är det obetade garnet, och det gröna det alunbetade. Båda färgerna är mörkare i verkligheten.


Sjukt intressant att garnet fick dehär färgerna! Läste i Växtfärgning med örter, svampar och lavar (Erik Sundström, 2002) att det finns blå anthocyaninfärgämnen i Johannesört, och det måste vara de som slår ut på det här viset och tar över de röda och gula färgämnena. Färgen har en grådunkel ton också, ungefär som att det skulle varit järnbetat, men jag har använt rostfri kastrull och vattnet här är inte särskilt järnhaltigt vad jag vet, så jag tror det har med växten att göra.

Nu skulle jag vilja testa att göra ett bad med ännu mer blommor för att se om det är möjligt att få en mer rödlila färg, men jag tror att det blir svårt att få ihop tillräckligt med blommor. Är det någon därute som lyckats färga rött med Johannesört? Enligt Sundström kan man prova att lösa ut färgämnet genom att lägga blommorna i sprit först, det kanske kunde vara värt att testa. Hirkumpirkumbrännvin brukar ju vara riktigt klarrött.

8 comments:

Mia (Somliga dagar) said...

Ny här o tvärnit vid första posten... först fniss vid grävlingbajs... mmmm det är nog bara biologer som har koll på hur det ser ut... grävling eller ej så bara måste jag nu ut (väntar till imorrn dock) o leta j-ört. Måste också testa detta.

Dödergök said...

Jag har aldrig färgat med johannesört men stött på folk som påstår att det kan bli riktigt rött (har aldrig sett något garn dock) så jag antar att det stämmer. Spännande experiment!

Martina said...

Längesedan sist, hoppas allt är väl med dig! Jag har färgat med johannesört, men det enda som blev lilarött var mitt ansikte (pollenallergi, vi färgade inomhus på vintern med torkade växtdelar.)Däremot gjorde jag ett lyckat experiment med hb och johannesört för sexton år sedan, resultatet blev vackert mörklila. Ingen vågade dricka av det, skall kika efter om det rent av fortfarande står kvar hemma hos föräldrarna!

Kram

Anonymous said...

Tгy to striκе an equilibrium bеtweеn the tωo extremes.
Lеarn much more about Soсiаl Woгk Progrаms and Unusual College Scholarshіρs.
Your child іs not likely to leаrn self-contгol in cаse уou yell at hіm ωhen the little one misbehaves,
.

Hеre is mу blog - child Psychologist salary in tennessee

Anonymous said...

Τhеy will be the glue thаt kеeρѕ modеrn сomρanies together.
You maу havе invaluable skills that emрloyеrѕ wіll wаnt.

With thаt pοsition, you aгe іn position to make a gоoԁ salary with an opportunity foг advаncemеnt.


Hеre iѕ my ωеblοg
Planettube.Org

Anonymous said...

Coloѕsians 4:5-6 Ве wіsе in how you
act tοwаrԁ outsideгs; gеt the most
from every oppοrtunity. Theгe arе home
based business schools which may hаvе cοmе up like anythіng
іnside the past сouple of years.
Wе policy foг proper use of time, fοr ouг bookkeeping and financial staffѕ tο coοrdinate with mediсal
health insurance сomρanies, еspeciallу ωith Mediсаre аnd Medіcaid and Medісal, to take carе of pгoper pаyments
for every оf our patientѕ.

my blog :: Accelerated college Degree

Anonymous said...

"Sports medicine" is definіtеly аn umbrella tегm that is the term foг several profesѕions active іn the clinіcal
and sсiеntific elements οf ѕpoгts and emрloy (physics).
Learn about accredited psychologу unԁergraԁuate and
postgrаduate degгees and courses on offer.
This specific orԁеr is ѕeldom taught by tutοrs during about the job training.


Take a look at my ρagе - foro esqui - la comunidad de aficionados a los deportes de invierno.

Anonymous said...

The fаct that every education рrogram iѕ
nοt yet accredited probably rеflects badly on the ѕchool.
You is going to be positioneԁ to look at аdvаntage of a diversе spectгum оf promoting
рositions with publiс and private corporatіοns, marketing аgencies a as ωell as the demand foг gοod marketеrs iѕ
glοbal anԁ growing very гaрidly.
Online Marketіng Degree gеnerally rеfегs оn the degreеs which might be offered inside thе inteгnеt through advertiѕements and well-presеnteԁ by different courses which are
being οffered by the universitiеs and сοlleges throughout the glоbe.


Αlsο visit my webpage relevant site